Locatie Hellendoorn:

Klas 1A Manon Heinhuis en Jolanda Tanate
e-vso1a@elimschool.nl

Klas 1B Sanne Keverkamp en Marloes Roerdink
e-vso1b@elimschool.nl

Klas 1C José de Vries
e-vso1c@elimschool.nl

OZK Henry Kroeze, Manon Heinhuis, Hanneke Kappert en Rick Groffen
e-vsoozk@elimschool.nl 

Klas 2A Mandy Kasius en Femke Bijlsma
e-vso2a@elimschool.nl

Klas 2B Ellen Olthof
e-vso2B@elimschool.nl

Klas 2C Leonie ten Hoeve
e-vso2c@elimschool.nl

Klas 2DJørgen Marcelis
e-vso2d@elimschool.nl

Klas 2E Leon Kamphuis
e-vso2e@elimschool.nl